25630319 1

วันที่ 19 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขง ประจำปี 2561 โดยมี นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการชั้น 1 กรมปศุสัตว์ การจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงความก้าวหน้าและแผนปฏิบัติงานโครงการ การขยายและพัฒนาความร่วมมือทางการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์(Expansion and Development of Forage Seed Trade Cooperation) ภายใต้กองทุนพิเศษสนับสนุนความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขง รวมทั้งแผนการจัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ(การพัฒนาระบบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และการพัฒนาความร่วมมือการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์) การร่วมแสดงนิทรรศการการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ในมหกรรมการปศุสัตว์นานาชาติแห่งสหภาพเมียนมาร์ในช่วงเดือนพฤษภาคม ณ สหภาพเมียนมา อ่านรายละเอียด