25630320 2

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “ International Training on Capacity Building of Using HPLC for Determining Alflatoxin , Volatile Fatty Acid and Amino Acid Content in Feed and Test-kit for Analysis Antibiotics in Feeds.” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรภูฏาณจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กล่าวรายงานผลสรุปการฝึกอบรมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ โดยที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ภายใต้โครงการ TCP/BHU/3704 “ การเสริมสร้างศักยภาพสำหรับบริการโภชนาการขั้นสูง ” โดย FAO ตกลงให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 3 ราย ในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านปศุสัตว์ และสานสัมพันธ์ ไทย – ภูฏาน ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อ่านรายละเอียด