25630408 1

วันนี้ (วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563) เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 4 ท่าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต 1-9 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม อ่านรายละเอียด