25630415 1

15 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม แผนปฏิบัติการกำจัดโรค “กาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness AHS)” เพื่อคืนสภาพปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศของประเทศไทย ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ด้านโรคระบาดสัตว์ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ผ่านระบบ vdoconferance

โดย ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 สถานการณ์การเกิดโรคในประเทศไทยพบใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และสระแก้ว ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงได้ระดม ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านโรคระบาดสัตว์ ร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแผนดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะแรก แผนเผชิญเหตุกำหนดระยะเวลาในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม 2563 ระยะที่ 2 แผนเฝ้าระวังและป้องกันการอุบัติซ้ำ กำหนดในช่วงระหว่าง พฤศจิกายน 2563 ถึง พฤศจิกายน 2565 และระยะที่ 3 แผนการขอคืนสภาพปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ของประเทศไทย กำหนดในช่วงปี 2565 ถึง 2566 และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคแอฟริกาในม้าประเทศไทยเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด อ่านรายละเอ่ียด