25630420 1

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผอ.สกม. ผอ.กองคลัง ผอ.กรป. ผอ.สทช. ผู้แทนจาก สคบ. และ กสก.ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาการใช้วัคซีนกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) เพื่อพิจารณา แผนการควบคุมโรค กาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africn Horse Sickness) และหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ข้อกำหนดการใช้วัคซีนกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Africn Horse Sickness) 
 
ที่ประชุมได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า และกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ข้อกำหนดการใช้วัคซีนกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งให้เกิดความปลอดภัยกับสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน อีกด้วย ซึ่งแผนฯดังกล่าวที่ประชุมจะได้เสนอให้ อธิบดีกรมปศุสัตว์อนุมัติต่อไป อ่านรายละเอียด