25630422 2

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.นายสัตวแพทยเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้อำนวยการหน่วยงานที่กำกับดูแลเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ กองแผนงาน กองคลัง สำนักกฎหมาย กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ 3 และติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ปัจจุบัน ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านอำนวยการ สามารถให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด