25630423 1

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของหน่วยงานในสังกัดกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษโดยให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานในสื่อต่าง ๆ สร้างการรับรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เกษตรกร และบุคคลทั่วไป
2) การสนองงานตามโครงการพระราชดำริ ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว เต็มศักยภาพ
3) การประสานความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เป็นหน่วยปฏิบัติ
การประชุมติดตามครั้งนี้มี นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด