25630423 3

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยให้แนวทางในการปฏิบัติงาน อ่านรายละเอียด