25630423 5

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีสัตว์ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย การประชุมครั้งนี้มี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมทั้ง นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้แทนสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด