25630423 6

23เมษายน2563 เวลา8.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่างรายงานการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรปพร้อมด้วยน.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีน.สพส.ชัยวัฒน์ โยธคลรองอธิบดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด