25630423 7

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาข้อสงสัยของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กเและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ ในการรับสมัครและจัดสรรสิทธิ์แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ให้เกิดความชัดเจนและมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ที่ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน อ่านรายละเอียด