25630428 1

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหน่วยงานภายในกรมเข้าร่วม ดังนี้ กสบ. สกม. กค. ศทส. อยส. และกสก.
 
การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยโปรแกรม Zoom ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมบัญชีกลาง, กรมสรรพสามิต และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดตัวโครงการและแสดงความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งร่วมรับฟังแนวคิดการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
- แผนการดำเนินการผ่านระบบ Biz Portal และ e-Document ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แนวทาง
- แนวทางการพัฒนาระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) 
- แนวทางการพัฒนาระบบ Biz Portal ด้านเทคนิค
 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด