25630429 1

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 6/2563 พร้อมด้วย  นายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้แทนสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

  • ผลการประชุมของคณะทำงานพิจารณาโทษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพนด้าแดรี่ฟู้ดส์ ขอให้พิจารณาผลจากการเก็บตัวอย่างซ่อมเพื่อมาประกอบการพิจารณาจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
  • การจัดสรรสิทธิและพื้นที่โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มพื้นที่ 1
  • พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ภาคใต้) ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มพื้นที่ 5

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ที่ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา  2563

ประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร  อ่านรายละเอียด