25630513 1

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐะ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม web conference เรื่องติดตามความก้าวหน้าในการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)เข้ามาระบาดในกรุงเทพมหานครร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ปศุสัตว์เขต 1 ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปศุสัตว์จังหวัดในเขตปริมณฑลได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ อ่านรายละเอียด