25630518 2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในนามอนุกรรมาธิการ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา ดังนี้ 1)ติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการเกษตรแผนย่อยเกษตรปลอดภัย และเกษตรแปรรูป 2)แนวทางการดำเนินการในภาวะ Covid 19 และข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามสถานการณ์ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนย่อยเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และเกษตรเชิงพื้นที่ ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากกองแผนงานและสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 2205 ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ ประชาชื่น กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด