25630518 3

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ธำรงโอภาสผอ.ศทส. เข้าประชุมหารือการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล และการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาประเด็นวาระสำคัญคือ
- แผนการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร และแนวทางการเปิดรับการอุทธรณ์ อ่านรายละเอียด