25630518 4

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ผ่านระบบ Web Conference โดยมี ผอ. กสส. ผอ.กค.​ ผู้แทนกผง.​ กสส. และ ปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 17 จังหวัดเข้าร่วมการประชุม อ่านรายละเอียด