25630526 2

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกที่มีประสิทธิภาพ และรองรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรปในครั้งต่อไป รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศ ประเทศคู่ค้า ต่อสถานการณ์และการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคในประเทศไทย และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก การดำเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก และการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดสัตว์ปีกทางห้องปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์ และ ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม) น.สพ.ธนวัฒน์ ผอ.สคบ. น.สพ.โสภัชย์ ผอ.สพส. น.สพ.เชาวฤทธิ์ ผอ.สสช. ผชช. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด