25630528 2

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบพันธ์ุไก่และปัจจัยการผลิตในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี พ.ศ.2562 ในพื้นที่จ้งหวัดศรีสะเกษ โดยในวันนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบไก่ไข่จำนวน 10 ตัว หรือไก่พื้นเมือง 30 ตัวต่อรายพร้อมปัจจัยการผลิต ได้แก่ มุ้งตาข่าย อาหารสัตว์และอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่วัดโนนเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 106 ราย อ่านรายละเอียด