25630528 3

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Web Conference โดยมี ผอ.สทป. ผอ.กพก. ผู้แทนจากสำนัก/กอง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปศุสัตว์เขตเข้าร่วม
วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อให้รับทราบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 474/2563 และทราบถึงแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan -BCP) อ่านรายละเอียด