25630601 2

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวให้โอวาทและคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งการกองเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุม ทั้งนี้ นายพงศ์พันธ์ ธรรมมา ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพบปะและให้แนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้าราชการบรรจุใหม่ ประกอบด้วยตำแหน่งนายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าพนักงานธุรการ รวมจำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด