25630605 3

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีโครงการที่นำเสนอเข้าสู่การพิจารณา ดังนี้
1.โครงการประชารัฐ-สานพลังพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ จ.เชียงใหม่
2.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2
3.โครงการประชารัฐ-เพิ่มขีดความสามารถอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ จ.พะเยา
4.โครงการธนาคารโค-กระบือ ประชารัฐร่วมใจ เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าแบบบูรณาการ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
5.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
6.โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ สำหรับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาสาปศุสัตว์ ระยะที่ 2
    ในการประชุมดังกล่าว มีนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการชั้น 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด