25630611 1

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล) เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือแนวทางการส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้า ทั้งในด้านการควบคุมและป้องกันโรค การส่งออกสินค้าสุกรและผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้แทนสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก และผู้ประกอบการบริษัทแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด