25630611 2

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในนามอนุกรรมาธิการ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา ติดตามการกำหนดแผนงานและโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส(Covid 19) โดยได้เชิญหน่วยงานนำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณา อ่านรายละเอียด