25630615 2

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานภายในสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในการประชุมครั้งนี้ได้มอบแนวทางในการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด / อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การผลิตสัตว์พันธุ์ดี สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและเครือข่าย การส่งเสริมและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม การพัฒนาในการสร้างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อนำไปสู่ตลาด ทั้งตลาดชุมชมและตลาดออนไลน์ การประชาสัมพันธ์งานในทุกช่องทางเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ในการประชุมครั้งนี้ มีนายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 39 ศูนย์ทั่วประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี อ่านรายละเอียด