25630619 2

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
1.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
2.ตรวจติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี กิจกรรมด้านปศุสัตว์ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ คือเลี้ยงไก่ดำภูพาน เป็ดอี้เหลียง เเพะเนื้อลูกผสมพันธุ์บอร์ ท่านรองอธิบดีได้ให้ข้อเสนอแนะการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้เข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี และมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันโรคต่อไป
3.ตรวจเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่แพะประชารัฐสิงห์บุรี (กลิ่นสุคนธ์ฟาร์ม) อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
4.ติดตามและเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานประกวดแพะแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
โดยมี นายรัชพล หลิมวัฒนา ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นายสามารถ ประสิทธิผล ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี นายศิริวัฒน์ อินทร์บุญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการตรวจติดตามงานในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียด