25630623 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น.
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 4 ท่าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล และผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ร่วมบันทึกเทปถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2563 สถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 11 ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวกรมปศุสัตว์ ขอพระราชทานถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วย จตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญเทอญ ณ สถานีโทรทัศน์ NBT อ่านรายละเอียด