25630623 3

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2564 ของกรมปศุสัตว์ อย่างต่อเนื่อง 22-23 มิถุนายน 2563 พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ทั้ง 4 ท่าน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตามปฏิทินการเตรียมประชุมชี้แจง ร่าง พรบ.งบประมาณปี 2564 กำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่าง พรบ.งบประมาณปี 2564 วาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. 2563 โดยคาดว่าในวันที่ 7-15 ก.ค. 2563 จะมีการชี้แจงกรรมาธิการฯ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการฯ ในภาพรวม แผนงานบูรณาการฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการฯ ฐานราก แผนงานบูรณาการฯ พื้นที่ภาค งบลงทุน และอื่นๆ ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์มีงบประมาณรายจ่ายปี 2563 จำนวน 6,147.9682 ล้านบาท เสนองบประมาณรายจ่ายปี 2564 จำนวน 5,930.8972 ล้านบาท ลดลง 217.0710 ล้านบาท (-3.53%) ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 7 แผนงาน 1 ผลผลิต 16 โครงการ 32 กิจกรรม และ 1 รายการ อ่านรายละเอียดดังนี้