S 3711228

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุม conference พร้อมด้วย Mr.Richard Porter, Director of the UK Department for International Trade, Mr.Mark Smithson, Deputy Director of the UK Department for International Trade เจ้าหน้าที่สถานทูตจากสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กองสารวัตรและกักกัน สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การจัดตั้งคณะทำงาน (Technical working group) ร่วมกันระหว่างสองประเทศ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมโรค ความมั่นคงทางอาหาร และความปลอดภัยด้านอาหาร และในเรื่องอื่นๆ
2. การพิจารณาทำระบบ Regionalisation ในไข่ไก่ฟักและลูกไก่แรกเกิด (Hatching egg and Day old chick)
3. การพิจารณาตรวจประเมินรับรองระบบ (system audit) เพื่อส่งออกไข่ไก่ฟักและลูกไก่แรกเกิด แบบต่ออายุ
4. ติดตามความคืบหน้าในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ระหว่างสองประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านเทคนิค วิชาการ ความร่วมมือและสัมพันธ์อันดีทางการค้าระหว่างสองประเทศต่อไป
ณ ห้องประชุมม้ากัณฑกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์