25630702 1

วันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือแผนการปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 พร้อมนายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ ผู้แทนสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

- ข้อมูลระบบการเก็บตัวอย่างนม ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

- ประเด็นทบทวนตัวชี้วัดอัตราการบริโภคนม -ประเด็นทบนวนอัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยต่อปี

- มาตรการระยะเร่งด่วน และมาตราการระยะยาว

ประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด