25630702 3

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ประจำไตรมาส 1,2 ประจำปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดการประชุมดังนี้

-สรุปโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 397 ราย 23 องค์กร จัดซื้อแม่โค 1,975 ตัว ลูกโคเกิดสะสม 6,395 ตัว เพศผู้ 3,271 ตัว เพศเมีย 3,124 ตัว (ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี 2558-2563 รวม 5 ปี) ผลการชำระหนี้งวดที่ 1 คิดเป็น 88.18% ของเงินต้นงวดที่ 1 ทั้งหมด

-โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 3,501 ราย 364 องค์กร จัดซื้อแม่พันธุ์ 17,500 ตัว ลูกโคเกิดสะสม 25,986 ตัว เพศผู้ 12,692 ตัว เพศเมีย 13,294 ตัว (ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี 2560-2563 รวม 3 ปี)

-ติดตามความก้าวหน้าประเด็นการเสนอขอยกเว้นดอกเบี้ยโครงการฯ ระยะที่ 1 อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากสำนักงานกฤษฎีกา

-ติดตามความก้าวหน้าการเสนอขอขยายเวลาการส่งคืนเงินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 เสนอผ่านคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาต่อไป

-การนำเสนอผลงานกลุ่มเกษตรกรฯต้นแบบ จากสำนักงานปศุสัตว์เขตทุกเขต 1-9 (เขตละ 1 กลุ่ม )ที่เข้าร่วมโครงการฯ

โดยมี นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ผู้แทนกอง/สำนัก กรมปศุสัตว์ ผู้แทนปศุสัตว์เขต 1-5 ,7-9 และผู้แทนกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด