25630703 1

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี นายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล (ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์) นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ (ผชช.ด้านพัฒนาพันธุ์โคนม) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม อ่านรายละเอียด