25630709 2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย โครงการขยายและพัฒนาความร่วมมือการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำล้านช้างแม่โขง พร้อมด้วยนายจาง จื่อ เหวิน กงสุลจีนฝ่ายพาณิชย์ สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4  นายสมพล ไวปัญญา ผู้แทนผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายสุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น คณะผู้อำนวยการ/ผู้แทนหน่วยงานภายใต้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย และเกษตรกรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนา อ่านรายละเอียด