25630713 3 
วันที่ 9 ก.ค. 63 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พร้อมติดตามผลการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะสามัคคี และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่ฮวก จังหวัดลำปาง โดยมีนายศร  ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นายประยูร ครองยุติ ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการด้านปศุสัตว์ นายธนารัฐ สายเทพ นายวิรัตน์​ สุภาพงษ์​ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์​ฯ นายสัจจะ อัตตะสิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ผอ.ศูนย์พืชอาหารสัตว์ลำปาง นายสัตวแพทย์ปิยฉัตร สุริกัน หัวหน้าด่านจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ติดตาม ณ อำเภอเกาะคา และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
เวลา 11.00 น. มอบพัสดุโครงการพัฒนาจังหวัดประจำปี 2563 ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (เครื่องสับหญ้าสำหรับอาหารสัตว์ จำนวน 7 เครื่อง) ให้กับกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะแกะ เพื่อกิจกรรมส่งเสริมฯ การเลี้ยงแพะจ.ลำปาง กิจกรรมส่งเสริมฯ การผลิตแพะแกะ ในการช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีอาชีพ มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง จังหวัดลำปาง
เวลา 11.30 น. ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังการบรรยายผลการดำเนินการกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะ อำเภอเกาะคา
เวลา 13.50 น. ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังการบรรยายผลการดำเนินการกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่ฮวก และมอบปัจจัยการผลิต ณ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา
เวลา 16.30 น. ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังการบรรยายผลการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะแบบปราณีต โครงการแพะ แกะล้านนา กรมปศุสัตว์ (เด็ดเดี่ยวฟาร์ม) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้มีกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯในพื้นที่อำเภอเกาะคาและอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวนทั้งสิ้น 11 กลุ่ม เกษตรกรจำนวนทั้งหมด 120 ราย อ่านรายละเอียด