25630715 7

วันที่ 13 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมหารือแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและใช้ประโยชน์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม พร้อมมีนายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผู้แทนกอง/สำนักฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือระบบฐานข้อมูลโคนม ของกอง/สำนักฯ ที่มีฐานข้อมูล/รายงานด้านโคนมทั้งระบบ และแนวทางการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด