25630715 9

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานพิธีเปิด “การสร้างฝายมีชีวิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 2 นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสัตวแพทย์พีระพงษ์ สำราญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี นายวุฒิพันธ์ุ เนตรวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอาหารสัตว์สระแก้ว เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ และจิตอาสาในอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสร้างฝายมีชีวิต ในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด