25630716 2

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. 
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดงานฟิวเดย์ (Field day) ถ่ายทอดเทคโนโลยี “ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดเลย” พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสุภาษิต ศุภวุฒิผู้อำนวยการสินเชื่อส่งเสริมวิสาหกิจฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัดเลย ผอ.กสส. ผอ.กผส. ผอ.ศูนย์ฯ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในพื้นที่รวม 400 ราย
      กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ 
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นมา ได้ทำการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตามแผนสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ธ.ก.ส.ในอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.01บาท/ปี หรือล้านละร้อยบาท/ปี ห้วงระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 - 2565) มีเป้าหมายคัดเลือกเกษตรกร 1 ครอบครัว 1 กลุ่ม 1 ทางเลือกเมนูอาชีพปศุสัตว์ โดยมีชนิดปศุสัตว์ที่ส่งเสริมได้แก่ โคเนื้อ/โคขุน, กระบือ, แพะ/แกะ และไก่พื้นเมือง ซึ่งเป็นรายชนิดสัตว์ที่มีความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ อ่านรายละเอียด