25630720 1

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย รศ.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน, รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ขันซื่อ, น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์, นางสุภาพร พิมลลิขิต, นายทันพงศ์ ชุณหสวัสดิกุล, ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน, ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย และนายยงชัย อุตระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

    โครงการก่อสร้างสวนสัตว์ใหม่ ในพื้นที่พระราชทานจำนวน 300 ไร่ บริเวณคลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป้าหมายเป็นสวนสัตว์ชั้นนำระดับชาติและได้มาตรฐานระดับโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นสถานที่เพื่อการพักผ่อนสำหรับประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนมากในเชิงเทคนิค จึงต้องสรรหาที่ปรึกษาบริหารโครงการที่มีความรู้ความชำนาญในศาสตร์ต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านในการดำเนินโครงการ (Project Management Consultant : PMC) ประกอบด้วย 2 ระยะ
     ระยะที่ 1 จัดทำแผนกลยุทธ์กำหนดแนวคิดในการจัดทำสวนสัตว์แห่งใหม่ ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อกำหนดแนวทางในการทำแผนแม่บทเบื้องต้น พร้อมศึกษาแนวทางดำเนินโครงการ ประมาณการงบประมาณทำแผนดำเนินงานตลอดโครงการ จัดหาผู้วางผังและออกแบบโครงการ และที่ปรึกษาบริหารโครงการ 
     ระยะที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในการทบทวนแผนแม่บทเบื้องต้นและการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการจัดหาและควบคุมการทำงานของผู้ออกแบบ เพื่อดำเนินงานให้เป็นตามแผนและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
     โดยพิจารณาขอบเขตการดำเนินงาน ที่ปรึกษาในการบริหารโครงการที่ต้องดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ การทำสัญญาและการส่งมอบงาน การดำเนินงานตามสัญญา การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติที่ปรึกษาและองค์ประกอบบุคลากรหลักให้เพียงพอสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยื่นข้อเสนอโครงการทั้งด้านเทคนิคและด้านราคา และการตัดสินการเสนอบริการ
     ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์การสวนสัตว์ โดยจะนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 22 ก.ค. 63 เพื่อพิจารณาต่อไป อ่านรายละเอียด