25630803 1

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พิธีเปิดสัมมนาเครือข่ายเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA หลักสูตร “การเลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง” และ หลักสูตร “กระบวนการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง” โดยมีนายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง รวมทั้งผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งยังเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยให้มีความมั่นคง แข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแพรวอาภาเพลส จ.ราชบุรี อ่านรายละเอียด