25630810 1

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์หญิงลัดดาวัลย์ รัตนนคร อดีตผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ นายสัตวแพทย์ยุทธนา ชัยศักดานุกูล ผอ.กองสารวัตรและกักกัน และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ในม้าลาย ครั้งที่ 2/2563 มีนายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะทำงานสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ผลการหารือทางไกลกับผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า และมาตรการควบคุมโรคที่กรมปศุสัตว์ได้สั่งการ และในที่ประชุม ได้มีการพิจารณา และเสนอแนะ แนวทางและมาตรการในการควบคุมโรคฯในม้าลาย เพื่อให้การควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ในม้าลาย ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิผลดีที่สุด และประเทศไทยสามารถขอคืนสถานภาพปลอดโรคฯจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกได้โดยเร็ว อ่านรายละเอียด