25630818 1

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "เศรษฐกิจการค้าชายแดนหลังวิกฤตโควิด -19 : ปัญหาหรือโอกาส" พร้อมด้วยผู้แทนจาก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ , กองแผนงาน และกองสารวัตรและกักกัน โดยมี พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ (ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา) เป็นประธาน อ่านรายละเอียด