25630818 3

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการพิจารณาโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แผนงาน 3.2 (รอบ 2) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอวยชัย ชัยยุทโธ (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , นายสุริพล มาบุญช่วย (ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่) , นายธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่) , นายสุมนชาติ แสงปัญญา (ปศุสัตว์จังหวัดสตูล) , นายจักรพงษ์ ขานโบ (ผู้อำนวยการ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล) และผู้แทนจาก จ.แม่ฮ่องสอน , จ.เชียงราย , จ.น่าน , จ.ตาก , จ.อุทัยธานี , จ.ราชบุรี , กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ , สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ , สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และกองแผนงาน อ่านรายละเอียด