25630819 7

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563 พร้อมนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ , นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริฯ , เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ศึกษาฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อ่านรายละเอียด