25630821 1

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวมอบนโยบายในพิธีปฐมนิเทศและชี้แจงหลักสูตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารการปศุสัตว์ ระดับกลาง รุ่นที่ 6 ถ่ายทอดทางระบบออนไลน์ VDO Conference ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 136 ราย ประกอบด้วยตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอ /ปศุสัตว์พื้นที่ จำนวน 109 ราย ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 20 ราย ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนของสำนักงานปศุสัตว์เขต จำนวน 7 ราย อ่านรายละเอียด