25630821 3

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ครั้งที่ 6 / 2563 พร้อมด้วย รศ.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นางสุภาพร พิมลลิขิต นายทันพงศ์ ชุณหสวัสดิกุล โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

- การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

 - การขอพื้นที่เพื่อสร้างหอพักนักวิจัยเพิ่มเติม

 - รายงานสัตว์เกิด - สัตว์ตาย ขององค์การสวนสัตว์

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด