25630903 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 3 และ 4 ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานโดดเด่นในพื้นที่เขต 3 และ 4 ซึ่งมีการจัดแสดงจำนวน 5 บูธ ได้แก่ 1) สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เรื่องการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness: AHS) ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2) ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา เรื่องการวิเคราะห์คุณภาพซากโคขณะมีชีวิต โดยการใช้เทคโนโลยีเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง 3) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เรื่องการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจรจังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อคุณภาพของเกษตรกร เพิ่มผลผลิตโคเนื้อที่มีประสิทธิภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 4) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เรื่องเกี่ยวกับโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือเป็นของตนเอง ใช้ประโยชน์ในอาชีพเกษตรกรรมได้ และ 5) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เรื่องโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อผลผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ อ่านรายละเอียด