25630903 3

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) กรมปศุสัตว์ได้เชิญ นายจิรายุทธ จำเล ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด และนายมานิตย์ โตล่ำ ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการนับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินสนับสนุน จำนวน 37,560,000 บาท ระยะเวลาในการดำเนินการดำเนินงาน 10 ปี (ก.ค. 63- ก.ค.73)  อ่านรายละเอียด