25630909 1

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA 

วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อขับเคลื่อน ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา จากพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1, 5, 6 และ 7 ตามลำดับ พร้อมทั้งวางแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหา เพื่อให้โครงการฯ สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ได้รับการอนุมัติโดยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (FTA) 

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

        - ให้มีการปรับแก้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ระดับจังหวัด เพื่อความชัดเจนในอำนาจหน้าที่ ให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนิน และมีประสิทธิภาพ

        - สั่งการเร่งรัดให้คณะทำงานฯ แต่ละจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้เงินโครงการฯ นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ต่อไป

              พร้อมด้วยผู้แทนปศุสัตว์เขต 1, 5, 6 และ7 และผู้แทนจากกอง /สำนัก ต่างๆ ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 6 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด