25630918 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการเสวนา "มาตรฐานความปลอดภัยของกรมปศุสัตว์ และประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ" และเข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าปศุสัตว์ ที่ประทับตราสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สร้างการรับรู้และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าสินค้าปศุสัตว์มีการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ดูแลสุขอนามัยของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ หรือศูนย์รวบรวมที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้สินค้าเนื้อสัตว์และไข่สดที่ปลอดภัย ปราศจากยาและสารตกค้างที่อันตราย รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าได้ อ่านรายละเอียด