25630921 1

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ครั้งที่ 7/2563 พร้อมด้วย นายชวลิต ชูขจร ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย, นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทย, รศ.ดร.กุณฑลทิพย พาณิชภักดิ์, รศ.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์, รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ, น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์, นางสุภาพร พิมลลิขิต, นายทันพงศ์ ชุณหสวัสดิกุล, นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์อุบลราชธานี, น.สพ.วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต, ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน, ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย นายยงชัย อุตระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด